kwaliteitshandboek


 • chevron_rightWenprocedure

  De wenprocedure is het geleidelijk aan te laten verlopen van de overgang van het thuismilieu van het kind naar de opvang. Dit gebeurt bij de start van de kinderopvang of na een langdurige afwezigheid van het kind. Hierbij is er extra aandacht voor de wisselwerking tussen de kinderen, de gezinnen en de kinderbegeleiders. Ook is er bijzondere aandacht voor de informatie-uitwisseling met de gezinnen en voor een verhoogd toezicht op het kind.

  De stap naar een kinderopvang is zowel voor de ouders als voor het kind een bijzondere gebeurtenis. Voor alle partijen is het dus aangenaam om op een rustig tempo te kunnen wennen aan de omgeving en de personen.

  In onze kinderopvang kunnen de kinderen een halve dag komen wennen(deze wordt gratis aangeboden), bij de start van de kinderopvang. Dit wordt op voorhand besproken met beide ouders. Doorgaans wordt dit reeds afgesproken bij de inschrijving.

  Ook na afloop van een langdurige ziekte kunnen de kinderen een halve dag komen wennen. Dit zal net als bij de start van de kinderopvang, op voorhand besproken worden met de ouders om samen concrete afspraken te maken omtrent welke dagen en uren het kind kan komen wennen aan de opvangomgeving.

  Het eerste half dagje bieden we gratis aan op een voormiddag. Als de ouders meerdere dagen willen, kunnen we samen bekijken wanneer er nog een plaatsje vrij is.

  Voor een halve dag ( < 5 uur) € 18 *
  Voor een hele dag ( > 5 uur) € 27 *
  * Deze prijzen kunnen worden aangepast. Zie huishoudelijk regelement voor actuele prijs of vraag aan de medewerkers van de crèche.

 • chevron_rightGevarieerd spelaanbod

  Zoals eerder vermeld zorgen wij in onze opvang voor de nodige prikkels en activiteiten om de kinderen op een leuke en eigen manier te laten ontplooien. Zowel het spelmateriaal, als de inrichting van de opvang, als de activiteiten zijn gericht op zintuigelijk plezier: kijken, voelen, luisteren, proeven.

  Voor deze jonge kinderen zijn vooral de opvoeders wonderlijk ‘speelgoed’. Hierbij is het gezicht van de opvoedster belangrijk. De stem en de ogen spelen een belangrijke rol bij de taalverwerving van een kind. Door op het kind te reageren tijdens de verzorging, wordt het kind gestimuleerd om te communiceren. Het lichamelijk contact tussen de opvoedster en het kind speelt eveneens een grote rol in de verzorging. Door aanraking, knuffelen, wiegen, … zal het kind gevoelens van veiligheid en vertrouwen ontwikkelen.

  In onze opvang schenken we veel belang aan variatie in activiteiten. Een afwisselend aanbod van activiteiten zorgt ervoor dat de kinderen hun betrokkenheid stijgt. De meest voorkomende activiteiten zijn verhaaltjes vertellen, torens bouwen en dansactiviteiten. Hun verbeelding en denkvermogen zal aangesproken worden ten gevolge van deze activiteiten, ze voelen zich uitgedaagd en zijn geconcentreerd. Doch worden kinderen nooit verplicht om deel te nemen aan de activiteiten. Dit is positief voor de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en ze leren omgaan met het maken van keuzes.

  Naast het uitgebreid aanbod aan activiteiten, hebben wij extra aandacht besteed aan de indeling van de opvang. Op advies van een pedagogisch ondersteuner van Knisper-CEGO hebben wij hoekjes gecreëerd in de opvangruimte. Dit zorgt voor afbakeningen tussen de speelzones, zodat de kinderen elkaar niet storen tijdens het spel. Ook kunnen de kinderen hierdoor beter aan het speelgoed en zijn ze minder afhankelijk van de opvoeders.

 • chevron_rightRegelmaat in dagindeling

  Door een vaste dagindeling leert het kind het verloop van de dag en de regels van de opvang te begrijpen. De regelmaat in de dagindeling wordt bekomen door de tussendoortjes en het middagmaal op vaste tijdstippen te laten doorgaan. Op deze eet-momenten zitten de kinderen samen rond tafel en krijgen zij de kans om rustige gesprekjes met elkaar en de opvoeders te voeren en even te ontspannen.

  07.00 Kinderen komen binnen
  09.00 Tijd voor een stukje fruit
  11.00 Middagmaal
  15.00 Tijd voor een vieruurtje: fruitpap of boterham
  17.00 Tijd voor een stukje fruit
  18.00 Ouders komen kinderen terug ophalen.

 • chevron_rightWelbevinden en betrokkenheid bevorderen

  Kenmerken
  • Genieten
  • Ontspanning en innerlijke rust
  • Vitaliteit
  • Openheid
  • Zelfvertrouwen
  • In voeling met zichzelf

  Als begeleiders in onze kinderopvang vinden we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen enorm belangrijk. De kinderen moeten zich thuis voelen in opvang en genieten van de verschillende activiteiten die we hen aanbieden.

  Dit kunnen we toetsen aan het gedrag van de kinderen. Als ze lachen, spontaan babbelen, zingen, glunderen, enz. is dit een blijk van hun welbevinden en betrokkenheid.

  Zo niet, is dit een signaal dat we moeten opvolgen en aanpakken, door bijvoorbeeld het aanpassen van de opvangomgeving, verandering in communicatie tussen begeleider en kind, inschakelen van externe hulp, overleg met de ouders, enz.

 • chevron_rightTaalbeleid

  Als begeleiders in onze kinderopvang weten dat het stimuleren van de (Nederlandse) taal een essentieel onderdeel is van de algemene ontwikkeling van het kind. De taal vormt immers een communicatiemiddel. Enerzijds zorgt de taal voor een gevoel van verbondenheid en vormt dit mee de identiteit van de kinderen. Anderzijds heeft de taal een invloed op het denken van de kinderen. Zo helpt de taal indrukken te verwerken en te interpreteren.

  Ook bij de sociale ontwikkeling vormt taal een uiterst belangrijke rol. Het helpt de kinderen bij een groep te horen en in groep te functioneren. In onze kinderopvang speelt dit groepsgevoel een cruciale rol.

 • chevron_rightOnderling respectvolle houding

  Zoals eerder vermeld speelt het groepsgevoel een cruciale rol in onze kinderopvang. Een respectvolle houding tussen de kinderen, begeleiders en ouders staat bij ons dan ook erg hoog in het vaandel.

  Kinderen leren door imitatie en rollenspel. Het is aan de ouders én aan ons als begeleiders van de kinderopvang om het goede voorbeeld te geven over hoe mensen op een respectvolle houding met elkaar moeten omgaan.

  Als we merken dat kinderen of begeleiders op een respectloze manier met elkaar omgaan, zal hier op een gepaste manier op gereageerd worden door een (andere) begeleider.Het kind zal aangesproken worden met de voornaam en gewezen worden op zijn foutieve gedrag en/of reactie. We zullen ons hierbij richten op het gedrag in plaats van op het kind zelf.

  Blijft het gedrag ongewijzigd, ondanks de opmerking van de begeleider, dan zal de begeleider het kind nogmaals aanspreken op het gedrag. Veranderd zijn gedrag hierna nog steeds niet, zal de begeleider strenger optreden en het kind een time-out geven.

  Wanneer het kind bewijst dat het zich wel goed kan gedragen, zullen wij als begeleiders het kind stimuleren dit gedrag verder te zetten door complimentjes te geven. Positie aandacht als beloning werkt bij een kind nog altijd het beste als het gaat om het aanleren en bijsturen van gedrag.

  Als respectloos gedrag wordt geuit door een begeleider, zal deze begeleider daar persoonlijk op aangesproken worden door een andere begeleider. Dit gebeurt op een respectvolle, assertieve manier aan de hand van de Ik-boodschap. Op deze manier wordt de kritiek gegeven op het gedrag en niet op de persoon zelf. Waardoor de begeleider met het foutieve gedrag zicht niet of minder aangevallen zal voelen. Dit zal ook een positiever effect hebben op de reactie van deze begeleider.

 • chevron_rightContinuïteit in de begeleiding

  Om de samenwerking tussen de begeleiders, de ouder en de kinderen goed te laten verlopen, hechten wij veel belang aan continuïteit in onze kinderopvang. Dit zorgt tevens voor een betere vertrouwensband en maakt de situatie voorspelbaar voor de kinderen, wat hen een gevoel van vertrouwen en veiligheid geeft.

  in de kinderopvang werken drie vaste begeleiders.1.verantwoordelijke en 2 medeverantwoordelijke

  De vrijwilligers en vervangingsbegeleiders zijn steeds dezelfde personen en zijn op regelmatige basis aanwezig in de kinderopvang.

 • chevron_rightActief toezicht en permanente begeleiding

  Als begeleider heb je veel verantwoordelijkheden. Dit houdt in dat wij als begeleiders van onze kinderopvang instaan voor de veiligheid van onze kinderen en inspelen op de noden en behoeften van de kinderen. Hierbij is permanente begeleiding een must.

 • chevron_rightWerking en tevredenheid evalueren

  Vanaf augustus 2016 maakt onze kinderopvang gebruik van een tevredenheidsbevraging.

  Als kinderbegeleiders zijn we benieuwd naar de ervaring en mening van de ouders over de dagelijkse gang van zaken binnen onze mini-crèche. Dit kan ons helpen om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

  De bevraging kan zowel anoniem als met vermelding van de naam. De resultaten van de bevraging zullen besproken worden tijdens een vergadering met de medewerkers van mini-crèche "De kleine ster" om de werking van onze opvang beter aan te passen aan de noden van de kinderen en hun ouders. De ouders dienen deze tevredenheidsbevraging eenmalig in te vullen, namelijk wanneer het kind de kinderopvang verlaat.

 • chevron_rightOverleg en communicatie met gezinnen

  De kinderbegeleiders en ouders communiceren tijdens de breng- en ophaalmomenten en via een heen-en-weerboekje.

  Dit heen-en-weerboekje wordt elke ochtend door de ouders in een (vast) bakje gelegd. Hierin staat hoe het elke dag met het kind gaat. Hoe het kind ’s nachts heeft geslapen en ’s morgens is opgestaan. Wanneer het kind heeft ontbeten en of het kind medicijnen moet nemen. De kinderbegeleiders lezen de boekjes na en communiceren terug door te schrijven wat het kind gedurende de opvang heeft gegeten, wanneer het kind een dutje heeft gedaan en wat het kind (on)prettig vond gedurende de opvangdag.

  Het heen- en weerboekje zorgt ervoor dat alle belangrijke informatie over het kind snel en overzichtelijk kan worden bijgehouden voor de ouders en de begeleiders.

 • chevron_rightVormingsbeleid voor medewerkers

  Enkele keren per jaar wordt er met begeleiders van andere crèches afgesproken om samen vormingen te volgen die aangeboden worden door organisaties zoals Kind en Gezin of via onderwijsinstellingen.

 • chevron_rightAanpak klachten

  Ouders hoeven nooit te aarzelen om bepaalde klachten of problemen te bespreken met de verantwoordelijken van de crèche. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Klachten kunnen eveneens gemeld worden aan de klachtendienst van Kind & Gezin.

  klachtendienst@kindengezin.be

  Kind & Gezin
  Hallepoortlaan 27
  1060 Brussel
  Telefoonnr: 078 150 100
  Bovenstaande gegevens staan vermeld in het huishoudelijk reglement.

  Tevens werkt onze opvang met een ideeën- en klachtenbus waarin ouders hun ideeën, meningen, klachten, opmerkingen, enz. kwijt kunnen.